strona główna
 
 

 program 2002

 kalendarz

 historia

 foto

 partnerzy

 patronat

 linki

 kontakt

EFEKT EKOLOGICZNY I RZECZOWY:


Obchody Dnia Ziemi są okazją do aktywnego udziału w wielu przedsięwzięciach o charakterze edukacyjno-ekologicznym.
Najbardziej zamierzonym efektem ekologicznym było uświadamianie konieczności zmiany sposobu myślenia i zachowania w stosunku do środowiska. Wpływanie na stan świadomości ekologicznej, różnych grup zawodowych oraz dzieci i młodzieży poprzez programy edukacyjne w tym konkursy i akcje wprowadzające edukację dla ekorozwoju. W myśl tegorocznego głównego tematu obchodów propagowanie idei ochrony przyrody polskich, połączone z popularyzacją Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych i Lasów Państwowych.
Uzyskanie efektu ekologicznego możliwe było dzięki różnorodnemu i wszechstronnemu programowi, zarówno w treści, jak i formie, co sprawiło, że każdy uczestnik obchodów, bez względu na wiek lub wykształcenie, znalazł coś odpowiedniego dla siebie. Przekazywana w postaci praktycznych rad i w przystępnej formie fachowa wiedza zachęcała do wzięcia udziału w sesjach popularnonaukowych, seminariach, warsztatach, setki osób. Na uzzyskanie efektu ekologicznego korzystnie wpłynęła masowość święta i duży obszar oddziaływania. Liczba wszystkich uczestników oscylowała w granicach około 60 000 osób, z czego bezpośrednim oddziaływaniem objęto około 10 000 osób, głównie w wieku szkolnym, przedszkolnym oraz nauczycieli, pochodzących z całej Polski oraz Warszawy i Mazowsza. Według ocen policji głównymi uczestnikami festynu były rodziny w wieku 25 - 40 lat z dziećmi oraz zorganizowane grupy - klasy z wychowawcą. Część z nich to ludzie przynależący do organizacji, stowarzyszeń lub ruchów ekologicznych czy też  w inny sposób związani z ekologią, ale dużą część stanowili ludzie nie zajmujący się tą tematyką. Większość z nich przychodziła na festyn mając świadomość celu przedsięwzięcia i ze skonkretyzowanymi oczekiwaniami np. chęć dokonania zakupów ekologicznej żywności lub urządzeń domowych, chęć zwiedzania prezentacji parków narodowych, itp..
Masowość tegoż święta i duży zasięg oddziaływania pomogły dotrzeć do ogromnej liczby osób oraz wykorzystać aktywność i zaangażowanie osób świadomych, do promowania postaw przyjaznych środowisku.

Bardzo ważną formą edukacji ekologicznej są konkursy, których w tym roku w ramach obchodów odbyło się 6.

 • Konkurs "Dla siebie, dla Ziemi - zostań Przyjacielem Ziemi", polegał na wykonaniu folderu promującego zamieszkiwaną miejscowość, zachęcał dzieci do obserwacji przyrody i okolicy, pozwolił docenić lokalne cuda natury i kultury. Na konkurs napłynęło prawie 500 prac wykonanych przez uczniów ze 180 szkół z całego kraju. Uczestnicy wykonywali foldery w 634 "ekozespołach", co ćwiczyło umiejętności działania w grupie, intergowało i pozwaloło wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia. Dodatkowym atutem z realizacji konkursu jest nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami (dzieci, nauczyciel, dyrekcja) a rodzicami i samorządem lokalnym, tylko w przypadku jej powstania, później systematycznej pracy, zadania konkursowe mogą być wykonane, przesłane do oceny i podlegać klasyfikacji. Udział w konkursie zainicjował działania o charakterze stałym, zaangażował do pomocy całe społeczności.

 • Prowadzona w szkołach akcja pt. "Drzewko za szkło", była formą konkursu, do którego przyłaczyło się 25 warszawskich szkół i przedszkoli. Przez miesiąc setki uczniów zbierały do specjalnych pojemników, ustawionych na terenie szkoły, posegergowane szkło. Uczestnictwo w akcjima duże znaczenie, ponieważ kształtuje nawyki segregowania odpadów. Nagrodą za samo uczestnictwo w konkursie były sadzonki drzew, których rozdano 750 sztuk i pakiety edukacyjne przydatne do kontynuowania edukacji na temat kompleksowej gospodarki odpadami. Specjalną nagrodę ufundowaną przez Forum Opakowań Szklanych, otrzymała placówka, które nagromadziła największą ilość szkła.

 • Konkurs internetowy pt. "Wody Mazowsza", wykorzystuje nowoczesne medium, jakim jest internet. Forma quizu swoją prostą formą zachęca uczniów do udziału i  sprawdzenia swojej wiedzy na tematy związane ze środowiskiem wodnym. Wymiernym efektem brania udziału w konkursie jest  możliwość otrzymania certyfikatów i koszulki za przejście przez poszczególne etapy zabawy. Zachęcamy nauczycieli aby honorowali wystawiane w konkursie certyfikaty i nagradzali odpowiednią oceną. Sprawia to, że dzieci znacznie chętnie uczestniczą w takiej formie edukacji. Nowa forma konkursu funkcjonuje od niedawna, jednak już zgromadziła pierwszych uczestników i stale przyciąga innych.

 • Znak Jakości pt."Zielony Certyfikat"- przedszkole/szkoła przyjazna środowisku. Organizowany od lat konkurs pozwolił wypracować szczegółowe wymagania w zakresie działania przedszkola/szkoły jako ośrodka zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej. Przygotowano placówkom system wsparcia, umożliwiający realizację podjętych działań udostepniono pomoc fachowców i dostęp do literatury.
  Konkurs miał pozytywny wpływ na nawiązanie i utrzymawanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, samorządem i lokalnym biznesem w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

 • Konkurs pt. "23 zielone punkty na mapie" miał charakter edukacyjno-ekologiczny, celem jego było zachęcenie młodzieży korzystania z różnych źródeł informacji i w oparciu o to, wykonania pracy plasytcznej, dotyczącej któregoś z parków narodowych. Stworzonono warunki do lepszego poznania polskiej przyrody w atrakcyjny sposób. Efekt to blisko 5000 nadesłanych prac dzieci z całego kraju. Głównym celem konkursu było zachęcenie do odwiedzania parków, dokonywania własnych obserwacji i przenoszenia ich na papier, co jak można przypuszczać patrząc na nadesłane prace, zostało osiągnięte.

 • Konkurs na "Człowieka Roku" służy popularyzowaniu działań ważnych dla środowiska przyrodniczego w Polsce oraz wyróżnieniu osoby, która w tej dziedzinie może pochwalić się największymi osiągnięciami.

 • "Mazowiecka Gmina i Starostwo przyjazne przyrodzie" - ranking. Określono odpowiednie kryteria i opracowany został system weryfikacji.  Do konkursu przystąpiło 38 gmin i 9 powiatów mazowieckich. Dostarczyło to szczegółowych informacji na temat prowadzonych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony przyrody w przystępujących do konkursu gminach i powiatach, dało obraz stanu istniejącego. Nagrodzona za działania na rzecz środowiska przyrodniczego została 1 gmina i 1 powiat, a wyróżnionych 10 gmin i 5 powiatów.

Zorganizowanych zostało szereg warsztatów dla celowych grup w tym nauczycieli, dziennikarzy, pracowników samorządu, lecz nie tylko,  poszerzających ich warsztat pracy, dostarczających rzetelnej wiedzy na wybrane tematy ekologiczne.

 • W cyklu szkoleń pt. "Człowiek - Energia - Środowisko", w udział wzięło 130 nauczycieli oraz około 100 osób w czerwcowym seminarium. Uczestnicy kursu szkoleni byli w zakresie  racjonalnego wykorzystania energii oraz przygotowywani do wprowadzania nowych metod pracy z uczniem, wykorzystujących program komputerowy do obliczania audytu energetycznego.

 • W Kursie Praktycznej Ochrony Przyrody trwającym od marca do października, udział bierze 60 osób. Uczestnicy otrzymują wiedzę na temat ochrony przyrody, form ochrony, podstaw prawnych, edukacji ekologicznej, planowania i finansowania ochrony przyrody, a także wiedzę z zakresu komunikacji społecznej niezbędną w skutecznej ochronie dzidzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz do prowadzenia dialogu społecznego. Uczestnikami szkolenia reprezentanci różnych środowisk, w tym nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy parków narodowych i przedstawiciele administracyjni ochrony środowiska, efektem czego jest możliwość  wymiany doświadczeń i poglądów, różnych metod pracy z ludźmi. Zajęcia prowadzone na terenie różnych ośrodków dydaktycznych, parków narodowych i Ogrodu Botanicznego w Powsinie, co pozwala zetknąć się z realnymi przykładami konflików,   pomaga zrozumieć ich złożoność na tle konkretnej społeczności. Stworzona została sieć współpracy placówek oświatowych z ośrodkami dydaktycznymi ogrodów botanicznych, parków narodowych i krajobrazowych. Uczestnictwo w wieloetapowym szkoleniu podnosi kwalifikacje osób zawodowo związanych z ochroną przyrody, przygotowywuje ich do roli inicjatorów  zmian, a także mediatorów w godzeniu interesów różnych grup społecznych.

 • Udział w całorocznym programie warsztatowym pt. "Młodzi w Środowisku" wzięło 75 osób. Młodzież w wieku 15 - 20 lat, szkolona jest w dwóch ścieżkach programowych - "Młodzi liderzy środowiska" i "Młodzi dziennikarze". Efektem szkolenia jest podnoszenie świadowmości ekologicznej, kształtowanie aktywnych, prośrodowiskowych postaw wśród młodzieży, szkoleni są przyszli współpracownicy mediów oraz inicjatorzy działań proekologicznych.

 • W zrealizowanym przez artystów z Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej, cyklu 21 warsztatów artystyczno-edukacyjnych udział wzięło 586 młodych ludzi z warszawskich szkół podstawowych, średnich i uczelni wyższych, historyków sztuki, muzealników. Efektem zajęć było uruchomienie u uczestników nieschematycznego sposobu myślenia i działania oraz skupienie uwagi na tematach ważnych, aktualnych z punktu widzenia osobistego, jak i świadomości ekologicznej, uwzględniający aktywny i odpowiedziałny stosunek do miejsca i czasu, w którym żyjemy. Uczestnicy mogli przemyśleć i ocenić swój osobisty udział i możliwość wpływu na otaczającą rzeczywistość. Powstała również wystawa prac powarsztatowych. Finał warsztatów odbył się podczas festynu na Polu Mokotowskim, w którym udział wzięło 700 osób.

Odbyło się kilka sesji popularnonaukowych.

 • Podczas seminarium naukowego pt. "Parki Narodowe Dziś i Jutro", przedstawiciele parków narodowych i zaproszeni goście przedstawili 15 referatów dotyczących m.in. nowego rozumienia pojęcia ochrony przyrody, nawiązywanie dialogu pomiędzy, społeczeństwem, samorządami lokalnymi i dyrekcją parków narodowych, gospodarki odpadowej na parkach. Nagłośnionych zostało szereg problemów o znaczeniu lokalnym i ogólnopolskim. Stworzona została płaszczyzna wymiany doświadczeń w dzidzinie gospodarki odpadowej, czynnej ochrony przyrody, komunikacji społecznej, źródeł finansowania przyrody w Polsce, turystyki i edukacji ekologicznej. W sesji uczestniły 83 osoby, w tym przedstwiciele samorzadowi, pracownicy PN, pracownicy akademiccy, studenci. Dostępne są materiały pokonferencyjne.

 • W sesji pt. "Zielone Tezy Dla Warszawy" udział wzięło 80 osób, w tym dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu, studentów, radnych. Uczestniczyli oni w podsumowaniu działań, inwestycji już zrealizowanych w ramach "10 Zielonych Tez dla Warszawy" tj. zbioru najpilniejszych postulatów z 4 dziedzin : zieleni miejskiej, odpadów, praw zwierząt, transportu. Efektem spotkania było uaktualnienie treści Tez i ponownie przekazanie ich władzom miasta z nadzieją na dalszą realizację.

 • W sesji "Genetycznie modyfikowane organizmy w żywności" udział wzięło 49 osób, w tym m.in. dziennikarze, przedstwiciele samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci. Sesja miała charakter informacyjny, wygłoszonych zostało wiele referatów dotyczących zawartości modyfikowanych organizmów w produktach dostępnych powszechnie na rynku. Dostępne były również materiały dotyczące zagadnienia.

 • Podczas sesji popularnonaukowej pt. "Etyka środowiskowa jako wyzwanie XXI wieku", omówiono m.in. perspektywy i kierunki badań etyki środowiskowej, stosunek etyki do działalności związanej z genetycznym modyfikowaniem organizmów. W sesji udział wzięło ponad 100 osób. Materiały pokonferencjyne ukażą się drukiem jesienią.

 • "Prawne problemy ochrony środowiska metodą zrównoważonego rozwoju" - seminarium, podczas którego wygłoszonych zostało 14 referatów, a udział wzięło około 60 osób.

 • VIII Ogólnopolska (II Międzynarodowa) konferencja "Edukacja w Naturze" pt. "Regionalny i europejski wymiar w edukacji środowiskowej - jak uczyć poprzez działanie". Konferencja o zasięgu międzynarodowym, której uczestnikami i głównymi odbiorcami są osoby zawodowo związane z edukacją. Zaprezentowana została baza dydaktyczna, programy i możliwości edukacyjne parków narodowych,  krajobrazowych i ogrodów botanicznych. Przedstawione zostały modelowe rozwiązania edukacji wdrażącej ideę zrównoważonego rozwoju oraz określonone zostały możliwości współpracy miedzynarodowej w ich realizacji. Stworzona została płaszczyzna wymiany doświadczeń w tej dziedzinie dla przedstawiciwicieli wielu krajów Europy i nie tylko. Udział w konferencji wzięło 200 osób.
  Upowszechnione zostały prowadzone od lat programy "Edukacja w Naturze" i "Zielony Certyfikat" oraz wręczono Zielone certyfikaty - znaki jakości nauczania i działania na rzecz ochrony środowiska wyróżnionym placówkom oświatowym.

Festyn plenerowy jest szczególnym elementem obchodów, pozwalającym skupić uwagę kilkudziesięciu tysięcy osób jednocześnie. Jest dobrą okazją do podsumowania działań, akcji, rozstrzygnięcia konkursów, a także stwarza odpowiednie warunki do przedstawienia różnego rodzaju działań, organizacji. W czasie festynu stosowane są nietypowe metody i środki edukacji, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej, wszystko po to by jednocześnie móc zainteresować jak największą liczbę osób. Niezwykle udanym, w tym roku elementem była prezentacja polskich parków narodowych eksponująca ich specyfikę przyrodniczą i krajobrazową. Zachęcająca forma edukacji ekologicznej połączonej z zabawą wciągała do udziału i aktywizowała dzieci do uczestnictwa w zadaniach edukacyjnych,  przygotowanych i prowadzonych przez pracowników poszczególnych parków. Ekspozycje, wzbogacone mapkami, zdjęciami, wydawnictwami, okazami fauny i flory, skamieniałościami, zwiedziło około  kilkadziesiąt  tysięcy osób, a w grze edukacyjnej z mapką wzięło udział 4 tysiące - głównie dzieci i młodzieży. Ponadto na festynie prezentowane były całoroczne programy edukacyjne prowadzonych przez centra i ośrodki edukacji ekologicznej dla szerokiego grona odbiorców. Ponadto popularyzowane były zachowania przyjazne środowisku m.in. zbiórka makulatury, szkła połączona z rozdawaniem sadzonek drzew i krzewów (rozdano ponad 5500 sztuk) promocja zdrowego trybu życia, możliwość zakupu sprzętu gospodarczego, żywności, produktów pochodzących z ekologicznych gospodartsw, zainterseowani mogli zasięgnąć informacji na temat procesu wytwarzania, pochodzenia, a także uczestniczyc w degustacji produktów. Uczestnicy festynu chętnie korzystli z fachowej porady, chcieli uzyskać konkretnych rad, wymieniano się doświadczeniami, spostrzeżeniami dotyczącymi różnych dziedzin związanych z ochroną środowiska. Dzieci i młodzież mogły zauczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach m.in. artystycznych, edukacyjnych i wielu innych. Organizacje i ruchy ekologiczne działające na terenie całego kraju prezentowały prowadzone aktualnie akcje, kampanianie uświadamiające konieczność aktywnych działań  na rzecz środowiska oraz służyły  informacjami i materiałami na te tematy.