Dzień Ziemi 2010


DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR INFORMACYJNY
 WIZJER RZĄDOWO - SAMORZĄDOWY, NAUKOWY I POROBLEMOWY 
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na stoisku będzie można uzyskać informacje na temat warunków udzielania pomocy finansowej ze środków NFOŚiGW. Szczegóły będą dotyczyć obowiązujących w 2010 roku procedur i kryteriów oceny przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania. Publiczność odwiedzająca stoisko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie mogła wziąć udział w multimedialnym konkursie wiedzy o zrównoważonym rozwoju i różnorodności biologicznej. Dla dzieci i młodzieży zorganizowany zostanie konkurs plastyczny. Uczestnicy konkursów otrzymają nagrody rzeczowe związane z edukacją ekologiczną (filmy, gry, pomoce dydaktyczne, artykuły promocyjne).
Krótka informacja o działalności NFOŚiGW w zakresie edukacji ekologicznej:
Podstawową formą działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji ekologicznej jest zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy o środowisku naturalnym człowieka, zachodzących w nim zmianach i zagrożeniach spowodowanych postępem cywilizacyjnym, a także kształtowanie proekologicznych postaw, nawyków i stylu życia zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. Popularyzacji tych celów służy szereg programów z dziedziny edukacji ekologicznej. Pobudzanie świadomości społecznej i budowanie przekonań, że wzrost gospodarczy i rozwiązywanie problemów ekologicznych są możliwe bez degradowania środowiska naturalnego, dokonuje się za pomocą atrakcyjnych form adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera działalność z zakresu edukacji ekologicznej poprzez dofinansowywanie realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych i kampanii informacyjno - promocyjnych, wydawania książek, broszur, gazet, czasopism, doposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne ośrodków edukacji ekologicznej, produkcji filmów i telewizyjnych programów edukacyjnych, organizacji konferencji, szkoleń, olimpiad, targów, wystaw i imprez o charakterze edukacyjnym oraz wspieranie profilaktyki zdrowotnej dzieci z rejonów największego zagrożenia ekologicznego.