Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR ŚWIADOMEGO KONSUMENTA
 1. Stół darów Ziemi - pokaz dziedzictwa kulinarnego i produktów ekologicznych 
  Celem prezentacji przebiegającej pod hasłem: Stół Darów Ziemi - pokaz dziedzictwa kulinarnego i produktów ekologicznych będzie promocja i prezentacja produktów regionalnych i ekologicznych oraz informacja i edukacja, kształtująca postawy konsumenckie na rzecz wyboru żywności naturalnej, wytwarzanej tradycyjnymi metodami oraz ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie poprzez sięganie do ich korzeni przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
Zamierzeniem autorów prezentacji jest uświadomienie uczestnikom wartości produktów wyprodukowanych w warunkach naturalnych w regionach ekologicznie "czystych", za pomocą technologii nie zaburzającej równowagi środowiskowej i bioróżnorodności w rolnictwie.
W skład programu Stół Darów Ziemi wejdzie pięć ekspozycji plenerowych:

Ekspozycja I: Stoiska regionalne, wystawy i programy edukacyjne.
Na ekspozycję złożą się stoiska organizacji upowszechniających tradycyjne i ekologiczne produkty rolne m.in. Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Społecznego Instytutu Ekologicznego i lokalnych grup działania. W ramach tej części prezentacji wyeksponowane zostaną plakaty i postery informacyjne, przeprowadzone zostaną konkursy dla dzieci i młodzieży.
Zaprezentowana zostanie wystawa edukacyjna pt. "Nasze wybory dla ZIEMI" korespondująca z działaniami Społecznego Instytutu Ekologicznego. Wystawa koncentrować się będzie na wyborach konsumentów w 4 dziedzinach:
  • rolnictwo przemysłowe - rolnictwo ekologiczne
  • zanikanie gatunków - ochrona bioróżnorodności
  • cywilizacja śmieci - odpowiedzialny konsument
  • energia nieodnawialna - zielone technologie
Wystawa, stanowiąca integralny element całej prezentacji, składać się będzie z 16 plansz o formacie B1 i wyeksponowanych na panelach wystawowych o wymiarach 2,0m x 2,5m ustawionych w punkcie prezentującym organizacje konsumenckie.

Ekspozycja II: O produktach.
W ramach Ekspozycji II pokazane zostaną produkty z rolniczej bioróżnorodności oraz certyfikowane produkty ekologiczne.
Prezentację wzbogacą plakaty, zdjęcia, publikacje, ulotki.

Ekspozycja III: Wirydarz Polski - rajski ogród ziół i kwiatów. Skarby lasów, łąk i pól Mazowsza
Ekspozycja III zaprezentuje tradycyjne ogrody przydomowe, przekaże wiedzę o rodzimych gatunkach kwiatów i ziół oraz propagować będzie zakładanie przydomowych wirydarzy, charakterystycznych dla danego regionu. Stoisko zostanie przybrane polskimi kwiatami oraz ziołami leczniczymi i przyprawowymi. W ramach ekspozycji można będzie posłuchać krótkich prelekcji na temat kwiatów polnych, poznać rolę dawnych odmian roślin i drzew w zachowaniu bioróżnorodności, a na stoisku będą dostępne pocztówki z kwiatami z polskich ogrodów oraz publikacje Społecznego Instytutu Ekologicznego poświęcone tradycyjnym ogródkom, kwiatom i sadom dawnych odmian. Ponadto na posterach, ulotkach i w postaci eksponatów pokazane zostaną kwiaty, krzewy i zioła rosnące w dawnych ogrodach, ich znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe oraz sposoby wykorzystywania tradycyjnych roślin w kuchni i medycynie. Ekspozycji będzie towarzyszył konkurs dla dzieci.

Ekspozycja IV: Stół Darów Ziemi.
Prezentacja stanowić będzie zwarty, zadaszony kilkudziesięciometrowy "stół", na którym znajdą się produkty regionalne ze wszystkich regionów Polski, przede wszystkim te, których producenci uczestniczą w europejskich i krajowych systemach jakości żywności oraz produkty nagrodzone w konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo". Ideą ekspozycji jest pokazanie produktów mających oznaczenia europejskie i polskie (znaki Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, znak produktu ekologicznego oraz znak "Jakość Tradycja"). Na "stole" zaprezentowane zostaną najwyższej jakości wędliny, sery, chleby, miody, przetwory owocowo-warzywne, a uczestnicy będą mogli zaopatrzyć się w materiały informacyjne nt. produktu regionalnego oraz aktualnych możliwości i rozwiązań prawnych dotyczących wytwarzania regionalnej żywności.
Przy ekspozycji będzie zorganizowany punkt informacyjny nt. "Żywność wysokiej jakości. Krótsza droga od producenta do konsumenta" promujący krótkie łańcuchy żywności. Będą rozdawane materiały informacyjne: ulotki i broszury. Przy punkcie umieszczone zostaną plakaty i baner przedstawiający oznaczenia żywności wysokiej jakości.

Ekspozycja V: Eko - synergia seniorów - z Polski, Grecji i Niemiec
Po raz pierwszy na Stole Darów Ziemi zaprezentują swój kraj, region, kulturę, tradycję, przyrodę i kulinaria goście z Armenii, Grecji i Niemiec.
Armenię reprezentować stowarzyszenie Green Lane oraz grupa rolniczek i rolników z regionu Tawush i Lori. Ich wizyta jest efektem projektu współpracy w ramach programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Specjalne stoisko pod hasłem "Eko-synergia 50+" poświęcone będzie wolontariatowi seniorów.
Pod tym hasłem Społeczny Instytut Ekologiczny rozpoczął projekty, w ramach europejskiego programu "Uczenie się przez cale życie", które angażują seniorów do działań na rzecz przyrody i środowiska, umożliwiają nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z seniorami w innych państwach europejskich.
Grupa seniorów z Grecji (z Patras) i Niemiec (z Monachium) przygotuje informacje o swoich organizacjach i ekologicznych przedsięwzięciach, w których biorą udział - począwszy od edukacji ekologicznej dla dzieci, udział w kampaniach i akcjach protestacyjnych, po skuteczne lobbowanie.
Na stoisku Społecznego Instytutu Ekologicznego będzie można też zapoznać się z pierwszymi efektami europejskiego projektu realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" pod hasłem "Foodprint.eu" - czyli ślad kulinarny w europejskiej kulturze. Partnerstwo, w którym biorą udział organizacje pozarządowe z Belgii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Portugalii, Rumunii, Grecji, Turcji i Polski od września 2012 roku pracuje nad tym, co w europejskiej kulturze kulinarnej jest wspólne, czym się różnimy, jakie były i są powiązania między pożywieniem, tradycją, folklorem, środowiskiem, przyrodą i kulturą rolną.
 
 
 2. Zielony Punkt Konsultacyjny czyli racjonalność zakupów i odpowiedzialna konsumpcja 
  Konsumenci w społeczeństwach wysokorozwiniętych coraz częściej ujawniają swoją świadomość ekologiczną, stąd wzrastające zainteresowanie ekokonsumpcją i ekoprzemysłem. W związku z tym coraz większą popularnością cieszą się produkty, których produkcja odpowiada wymogom ochrony środowiska, a także opakowania wytwarzane z naturalnych surowców ulegających biodegradacji, podatnych do bezpiecznej utylizacji lub podlegających recyklingowi oraz nie zawierających szkodliwych związków chemicznych.
Idea ochrony środowiska i upowszechnianie recyklingu staje się też inspiracją dla samych projektantów i producentów, którzy coraz częściej dokładają starań, aby z ich wyrobów było możliwe odzyskanie i powtórne przetworzenie cennych surowców, a także aby ich produkcja i eksploatacja były jak najbardziej energooszczędne.
Na terenie Sektora Świadomego Konsumenta, na specjalnych stojakach przedstawione zostaną symbole konsumenckie oznaczające przydatność produktu lub opakowania do recyklingu lub produkty niebezpieczne dla środowiska, a także euroetykiety i polskie ekoznaki.
W krajach wysokorozwiniętych dokonuje się swego rodzaju "rewolucja" w sferze konsumpcji, przejawiająca się we wzroście świadomości konsumenckiej, w wyniku której następuje modyfikacja dotychczasowych wzorów zachowań konsumenckich i ich racjonalizacja. Wzrasta krytyczny stosunek do oferty rynkowej, maleje liczba zakupów emocjonalnych (impulsywnych), ponieważ konsumenci dokładniej analizują wydatki. Konsumenci coraz częściej dążą do poprawy poziomu i jakości życia nie poprzez zwiększanie swojego stanu posiadania, ale przez umiejętne korzystanie z informacji, osiągnięć techniki i rozważnego zaspokajania potrzeb.
Niestety w Polsce, wszystkie dotychczasowe badania dot. zrównoważonej konsumpcji wskazują na duże braki w wiedzy konsumenckiej, a także na słabe przekonanie o rzeczywistym wpływie konsumentów na środowisko, w którym żyją, poprzez ich zachowania i nawyki. Analiza świadomości ekologicznej Polaków przeprowadzona w 2009 roku przez Instytut na rzecz Ekorozwoju pokazała, że wśród społeczeństwa zmniejszyła się obawa przed brakiem zrozumienia dla zachowań proekologicznych ze strony otoczenia, niemniej jednak aż 49% ankietowanych nie jest zainteresowanych takimi działaniami, a 36% nie wierzy w ich skuteczność. Motywy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska również w niewielkim stopniu wpływają na wybory rynkowe polskiego konsumenta. Sposób wytwarzania produktów żywnościowych pozostający w zgodzie z przyrodą jest istotny jedynie dla 11% badanych. Na rodzaj opakowania z punktu widzenia jego oddziaływania na środowisko zwraca uwagę tylko 9% klientów. Polski konsument jest też w większości konserwatystą żywieniowym i jako taki wykazuje znaczną niechęć do wszelkich zmian ukształtowanego modelu konsumpcji.
Z tego powodu festyn ekologiczny "Dzień Ziemi '2013" szeroko komentować będzie zdrową i odpowiedzialną konsumpcję, przekazując wiedzę w formie wystaw plenerowych, plansz informacyjnych, "żywych" pokazów (m.in. zwierząt rodzimych ras), prezentacji stoisk regionalnych ze zdrową żywnością oraz udzielając konsultacji i porad konsumenckich, a także udostępniając broszury i materiały certyfikowanych wystawców ekologicznych.
Zielony Punkt Konsultacyjny będzie stanowiskiem ds. doradztwa konsumenckiego, a jego zadaniem będzie upowszechnianie wzorca polskiego konsumenta, który decyzje o zakupie podejmuje w sposób rozważny i przemyślany, działa bardzo racjonalnie, mając świadomość, że poprzez zakupy i konsumpcję oddziałuje na środowisko przyrodnicze, a troskę o własne zdrowie łączy z troską o jakość środowiska.
W Zielonym Punkcie Konsultacyjny dla polskich konsumentów dyżurować będzie osoba udzielająca informacji na temat jak planować zakupy, jakie produkty wybierać, jak wspierać lokalny rynek produktów, jak postępować z opakowaniami i zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz objaśniająca procedurę ekokonsumencką, zielony marketing i symbolikę znaków na opakowaniach.