Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: Elektroodpady - proste zasady
powrót do najnowszej strony
FESTYN - SEKTOR WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ
 Ekoinkubator NGO 
  Podmioty, które ukończyły program "Ekoinkubator NGO" prowadzony przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej, i które zaprezentują się podczas tegorocznych obchodów "Dnia Ziemi" na Polu Mokotowskim, w Sektorze Współpracy Społecznej:

Fundacja Rozwoju Myśli Ekologicznej została powołana do wspierania innowacji i rozwiązań ekologicznych. FRME realizuje swoją misję poprzez tworzenie i prowadzenie Centrów Myśli Ekologicznych. Centra, z jednej strony mają stać się laboratorium i poligonem doświadczalnym nowych rozwiązań oraz autonomicznymi eko-osadami z drugiej strony. Mają być miejscami, gdzie będą zastosowane wszelkie rozwiązania wspierające tzw. "zielone życie oraz zbiorem eko-osobliwości i zielonych wynalazków sprowadzonych z całego świata.
Obszary zainteresowań FRME, to:
 • Budownictwo Pasywne
 • Odnawialne Źródła Energii i sposoby ich wykorzystania
 • Uprawy Ekologiczne oraz Ekologiczne Środki Ochrony Roślin
 • Transport Ekologiczny
 • Zrównoważone gospodarstwo domowe
 • Utylizacja odpadów i oczyszczanie ścieków metodami naturalnymi
 • Surowce ekologiczne i bio-degradowalne i ich zastosowanie
 • Żywność ekologiczna
 • Ochrona zdrowia metodami naturalnymi i profilaktyka zdrowotna
Powstanie pierwszego Centrum jest planowane w okolicach Warszawy w okolicach roku 2015.

Fundacja alter eko działa z potrzeby realizacji zielonej idei zrównoważonego rozwoju i dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Fundacja jest organizacją bardzo młodą, nasyconą pomysłami i siłą osób skoncentrowanych na wytyczonych celach ekologicznych. Płaszczyzną podejmowanych zadań w ww. strukturach było miasto st. Warszawa oraz teren woj. mazowieckiego. Celem fundacji jest organizowanie zielonych warsztatów, doradzanie i opiniowanie w zakresie szeroko pojętej ekologii, łączenie podmiotów we współpracy międzysektorowej, a także realizacja projektów powierzonych o tematyce zbieżnej z jej celami działań. Fundacja współpracuje z wieloma partnerami rynkowymi, z którymi współtworzy projekty i aplikuje o ich dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych.

Fundacja Zielony Horyzont specjalizuje się w działaniach mających na celu podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z ZSEE i zużytymi bateriami. Wyedukowała bezpośrednio 20.000 osób, a pośrednio 750.000 osób z zakresu właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami.
Poprzez działania edukacyjne do tej pory zebrała łącznie ponad 1.040 ton elektrośmieci i 32 tony zużytych baterii.

Fundacja regularnie przygotowuje i koordynuje akcje edukacyjne związane ze zbiórką elektrośmieci i zużytych baterii, takie jak: Uwolnij elektrośmieci i zużyte baterie, Nie wyrzucaj do kosza wszystkiego jak leci. Zbieraj stare baterie i elektrośmieci, Cykliczna zbiórka ZSEE i zużytych baterii na BioBazarze. Ponadto współorganizuje imprezy recyklingowe. Brała udział w akcjach: Recykling daje owce, Kultura to natura, Przetwory, Nasza misja mniejsza emisja, Warszawskie Dni Recyklingu.
Obecnie Fundacja Zielony Horyzont realizuje:
 • ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną w postaci ogólnopolskiej geolokalizacyjnej wyszukiwarki punktów zbiórki elektrośmieci i zużytych bateriiwww.elektrograt.pl
 • konkurs edukacyjny Drugie Życie Elektrośmieci (V edycja)
 • konkurs fotograficzny Ty decydujesz co odzyskujesz- elektrośmieci i baterie w obiektywie
 • kinowe bilety z odzysku - akcję zbiórki elektrośmieci i zużytych baterii w zamian za bilety do kina
 • internetową stronę edukacyjna dla dzieci na temat właściwego postępowania z elektrośmeiciami i zużytymi bateriami

Fundacja Kocialandia jest organizacją pozarządową, działającą na terenie Warszawy od 2004r. Celem Fundacji jest propagowanie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Zwierząt oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem. Fundacja realizuje projekty mające na celu zwiększenie wśród społeczeństwa zrozumienia dla zwierząt oraz podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy na tematy ekologiczne. Fundacja wdraża program kontroli i ochrony zwierząt, jako najbardziej efektywny i humanitarny sposób ograniczenia liczby bezdomnych i niechcianych zwierząt. Wspiera także osoby, które na co dzień opiekują sie bezdomnymi i wolno żyjącymi zwierzętami, dostarczając im karmę dla zwierząt, umożliwiając im bezpłatną sterylizację/kastrację oraz leczenie ich podopiecznych. Fundacja realizuje programy i kampanie społeczne z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach swej działalności stworzyła stronę internetową dla dzieci www.kociaki-dzieciaki.pl. Jest także autorem programu edukacyjnego "Zwierzęta znam. O zwierzęta dbam".

Fundacja Mrowisko
Celem Fundacji jest wspieranie odpowiedzialnego społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ekologii i segregacji odpadów.

Szczególny nacisk działania Fundacji kładą na kampanie: reduce (zmniejszenie zużycia materiałów i opakowań), reuse (powtórne wykorzystanie materiałów) oraz recycle (ponowne wykorzystanie zużytych materiałów i opakowań). Powyższe cele Fundacja Mrowisko realizuje poprzez akcje edukacyjne dla dzieci i dorosłych (w szkołach, domach kultury i podczas pikników) w formie warsztatów, konkursów i szkoleń.

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie jest pierwszą w Polsce organizacją konsumentów na rzecz praw pasażerów w lotnictwie. Organizacja Przyjazne Latanie reprezentuje pasażerów oraz edukuje wszystkich uczestników rynku pasażerskich przewozów lotniczych w temacie ważnych dla nich spraw związanych z biletem (umową przewozu), satysfakcją z usług i przebiegiem całej podróży. Stowarzyszenie zbiera opinie, dba o prawa konsumenta oraz reprezentuje interesy pasażerów, dąży do tego, by rozwój lotnictwa cywilnego przebiegał w sposób zrównoważony. Misją organizacji jest uczynić podróże lotnicze bardziej przyjaznymi dla środowiska przyrodniczego i ludzi!

Stowarzyszenie Zwykłe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego
- otwarty, oddolny ruch obywatelski
Obszary zainteresowań i aktywności:
 • Ekologia
  • Tereny zurbanizowane, a środowisko przyrodnicze
 • Rewitalizacja społeczna
  • Aktywizacja społeczna
  • Solidarność międzypokoleniowa
 • Ekonomia społeczna
  • Integracja społeczna i zawodowa osób defaworyzowanych
  • Samodzielność ekonomiczna sektora pozarządowego
  • "Społeczne uwolnienie" zasobów Miasta na rzecz mieszkańców
Skupia niezależnych, czynnych specjalistów społeczników wspierających istotne dla stołecznego interesu społecznego inicjatywy mieszkańców Warszawy. Promuje tworzenie systemu działań społecznych uwzględniających zasady partnerstwa publiczno - społecznego. Członkowie działają w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Warszawa-Wola, Komisji Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej oraz w aktywnych, lokalnych, nieformalnych grupach mieszkańców Warszawy związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Fundacja Zielona Polana działa pod hasłem "uczynić świat lepszym dla koni". Oficjalną działalność rozpoczęła w maju 2011 roku. Ratuje konie niechciane, chore, zaniedbane, których właściciele nie chcą lub nie są w stanie pomóc. Leczy, odkarmia i szuka nowych, odpowiedzialnych domów adopcyjnych. Konie które wymagają stałej opieki lub są w bardzo podeszłym wieku zostają w siedzibie Fundacji czyli w pięknie położonej miejscowości Tułowice, na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej.
Oprócz ratowania koni, Fundacja chce prowadzić spotkania dla dzieci ze szkół i przedszkoli mające na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt, zapoznanie z warunkami utrzymania, żywieniem, pielęgnacją, połączone, o ile to możliwe, z przejażdżką na kucach. Planuje również organizację kursów zawodowych dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pozwolą im na zdobycie nowej wiedzy i naukę nowych umiejętności. Organizuje również kursy dla właścicieli koni i trenerów, zawodników, z różnych dziedzin związanych z jeździectwem i dobrostanem koni. Przyjmuje wizyty dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczych, dla których jest to niejednokrotnie pierwszy kontakt z końmi i niezapomniane chwile, które często są zaczątkiem pasji i początkiem nowego sposobu na życie.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, jedynie statutową i każda forma wsparcia jest mile widziana (więcej o tym jak możesz pomóc na www.zielonapolana.org.pl).

Fundacja Strefa Zieleni działa od września 2012 roku. Wspiera idee Zielonych ruchów - partii politycznych i organizacji pozarządowych, w Polsce, w Unii Europejskiej i na całym świecie. Zieloni propagują zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny, sprawiedliwość społeczną, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji partycypacyjnej, powszechny dostęp do efektywnej i przyjaznej publicznej służby zdrowia, powszechny dostęp do darmowej i nowoczesnej edukacji, zwalczanie wszelkich dyskryminacji, równość kobiet i mężczyzn, równość szans, wolność światopoglądową, separację państwa i Kościoła, wolność słowa i wolny obieg informacji, rozwój społeczeństwa wiedzy, odpowiedzialne zarządzanie i społeczną odpowiedzialność biznesu, rozwój spółdzielczości i ekonomii solidarnej, gospodarkę niskoemisyjną i niskoenergochłonną, budownictwo nieskoenergetyczne i ekologiczne, prosumencką energetykę odnawialną, rolnictwo rodzinne i ekologiczne, bez GMO, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i nową koncepcję czystych miast przyjaznych ludziom, zieloną reformę podatków i finansów publicznych. Działania Fundacji Strefa Zieleni są zazwyczaj partnerskie i są to: debaty, publikacje, konferencje, szkolenia, warsztaty, ekspertyzy, pikiety, petycje, manifestacje, listy do władz i inne. Fundacja wspiera dwumiesięcznik Zielone Wiadomości oraz Zielone Centrum M1 w Warszawie, będące ośrodkiem spotkań, debat, warsztatów i szkoleń, a także działań interwencyjnych w reakcji na problemy napotykające mieszkańców Warszawy.